Riksrevisionen – KENAO

Riksrevisionen i Sverige har ett utvecklingssamarbete med den kenyanska motsvarigheten KENAO (Kenya National Audit Office). En central del i samarbetet är att stödja KENAO i det pågående arbetet med att tillämpa Kenyas nya konstitution.

Utmaning

Omstruktureringen av den kenyanska statsförvaltningen till 47 så kallade Countys, ställer höga krav på KENAO:s organisation och verksamhet. Nya lokalkontor har öppnats i respektive County och organisation växer med hundratals medarbetare.

Insats

I september 2013 åkte Ulric till Nairobi tillsammans med Ingela Ekblom från Riksrevisionen. Syftet med resan var att jobba med KENAO:s högsta ledning och att utveckla ledningens handlingskraft i den förändringssituation som organisationen befinner sig i.

I utvecklingsgruppen ingick 35 chefer från seniora ledningsnivån till högsta ledningen. Genom att tillsammans skapa en vision, flytta fokus från detaljerna till helheten i ledarskapet, forma en gemensam bild av ledningens uppdrag, samt klargöra roller och mandat, lades en första grund för ett effektivt ledningsarbete.

Effekt

Ingela arbetar som Professionssamordnare inom ledarskap, kommunikation och HR på Riksrevisionens internationella avdelning. Ingela säkerställer kompetens och kvalitet inom sakområdet, i myndighetens biståndsprojekt i Afrika, Östeuropa och Asien.

Här berättar hon om samarbetet med Ulric:

? När man jobbar på en internationell arena kan olika språk och kulturer utgöra trösklar i kommunikationen. Därför jobbar vi på Riksrevisionen med så många olika lärostilar som möjligt. Ulric är en av få ledningskonsulter som jobbar med grafisk visualisering i sin konsultroll. Det har visat sig vara av stor betydelse för ett bra lärande och bidrar till att vi kan genomföra kvalitativa projekt. Dessutom har Ulric mycket energi, entusiasm, erfarenhet och kunskap. Min erfarenhet av att skapa och genomföra utvecklingsprogram tillsammans med Ulric är att de visuella bilderna tillför ytterligare en dimension som är betydelsefull för deltagarnas möjligheter att tillgodogöra sig information och kunskap.

Satsning på ledarskap i utvecklingsländer

Utöver deltagande i Riksrevisionens övergripande projekt inom revisionsutveckling i Kenya, utvecklar Ulric och Ingela ett ledarskapsprogram för höga chefer inom revisionsmyndigheter i utvecklingsländer. Utvecklingen sker i samarbete med AFROSAI-E (African Organisation of Supreme Audit Institutions in English-speaking Africa).