ledningsgruppsutveckling-workshop-anopiva-kliniken

ANOPIVA-kliniken

ANOPIVA-kliniken, på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, ansvarar för anestesi, operation, intensivvård och smärtbehandling vid komplicerade kirurgiska ingrepp och avancerad behandling av svårt sjuka eller skadade patienter. Organisationen består av cirka 600 medarbetare under ledning av verksamhetschefen David Konrad.

Utmaning

Klinikens ledning strävar efter att arbeta mer effektivt som grupp ? både för att snabbare slussa in nya medlemmar i ledningsarbetet men också för att bättre ta vara på medlemmarnas olikheter. Det finns en vilja om att flytta fokus från de operativa frågorna till de strategiska och att arbeta med en tydligare helhetssyn på kliniken och sjukhuset i stort. Det finns även en insikt om att den befintliga organisationsmodellen har försvårat verkställandet av ledningens beslut i organisationen.

Insats

Tillsammans med Ulric utformades ett program för ledningsgruppsutveckling med syfte att:

  • Effektivisera ledningsgruppens arbetssätt och öka ledningsgruppens samspel.
  • Få gemensam acceptans för en ny organisationsmodell.
  • Ta krafttag kring ANOPIVAs vision och skapa en visionsbild för klinikens framtida riktning.

Ulric arbetade med ledningsgruppen vid tre tillfällen under en tolvmånadersperiod 2013-2014.

Effekt

David Konrad, överläkare och verksamhetschef, ser påtagliga resultat av ledningsgruppsutvecklingen:

? Stämningen och tilliten i ledningsgruppen har ökat signifikant. Strukturen för våra möten, hur vi sätter agendan, tar minnesanteckningar och verkställer beslut, har blivit betydligt bättre och vi är nu bekväma i att jobba med alternativa arbetsformer.

? Visionsarbetet med Ulric var oförglömligt. Hans förmåga att på kort tid försätta deltagarna i ett sinnestillstånd där de var mottagliga för ett visionärt tänkande och att sedan konkretisera visionen med hög detaljnivå överträffade våra förväntningar, fortsätter David.

David betonar även betydelsen av insatsen för verksamhetens utveckling.

? De här förändringarna kommer att ha en avgörande roll för att lotsa vår verksamhet in i framtiden och för att skapa oss den position vi förtjänar.