Policy för jämställdhet och mångfald

Ulric Rudebeck ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Ulric utgår från att alla har samma principiella rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär också att både Ulric Rudebeck´s inre arbete och relationen till kunden liksom de råd och tjänster som förmedlas skall som helhet präglas av demokratins grundidéer och principen om alla människors lika värde.