Policy för Jämställdhet

Urvision International AB  ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Ulric´ utgår från att alla har samma principiella rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär också att både Ulric´s inre arbete och relationen till kunden liksom de råd och tjänster som förmedlas skall som helhet präglas av demokratins grundidéer och principen om alla människors lika värde.

Policy för Miljö och Mångfald

Ett ekonomiskt hållbart samhälle är en omöjlighet utan ekologisk hållbarhet. Miljöpolicyn utgår från en grundsyn baserat på en långsiktigt hållbar utveckling. Den miljömässiga kalkylen ska Urvision International AB göra både för sitt eget resursutnyttjande samt i sina samtal kring strategiska frågor med kunderna och i den offentliga debatten.  

Eget resursutnyttjande

  • Resor ska begränsas i möjligaste mån genom samordning av möten eller ersättning med telefonkonferens, telefon eller e-post. Tåg ska väljas i möjligaste mån framför bil och flyg inrikes. Cykel och allmänna transportmedel föredras framför bil lokalt.
  • Samtliga inköp skall miljöbedömas.

Miljöarbete genom kunderna

I varje uppdrag för kund ska möjligheten övervägas att strategiskt lyfta miljöfrågan. Årligen skall samtliga uppdrag gås igenom relaterat till den ambitionen. Ulric Rudebeck ska alltid vara uppdaterad när det gäller hållbarhet och miljöpåverkan för att aktivt kunna vägleda sina kunder.

Denna policy är både ett företagets policy och ett personligt ställningstagande för Ulric Rudebeck tagen i januari 2008. Uppdaterad 2020.