Rätt frågor på mötesagendan

Har du och dina kollegor fokus på rätt saker? Prioritering kan vara en utmaning för ledningsgrupper. Vid varje möte behandlas ett antal strategiska frågor som kan få stor effekt på hela organisationen. Vilka de är, avgörs framförallt av tre aspekter.

 

1) Övergripande planering

Ledningsgruppens strategiska frågor behöver stämma överens med vad som händer i organisationen. På så vis går det att skapa synergieffekter mellan ledningens och organisationens arbete. Många organisationer använder sig av ett årshjul för att ange när boksluten kommer, när verksamhetsplanerna ska vara inlämnade, när marknadsanalysen ska vara genomförd och så vidare. Beroende på det aktuella planeringssystemet i din organisation, behöver ni som ledningsgrupp planera in relevanta strategiska frågor med god framförhållning.

2) Angelägna händelser

Med jämna mellanrum uppstår olika situationer som kan få negativa konsekvenser för hela verksamheten. Det kan röra sig om IT-system som havererar, uteblivna leveranser, missnöjda kunder och så vidare. När det uppstår problematiska situationer har ledningsgruppen ett uppdrag att belysa den strategiska aspekten av problemet. Ledningsgruppens möten behöver därför ha utrymme för att ta upp verksamhetens angelägna strategiska utmaningar.

3) Utveckling och riktning

Ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att styra organisationen i en ny riktning. Om din organisation befinner sig i en förändringsfas, är det avgörande att de frågor som tar er mot visionen kommer med på mötesagendan. De aktiviteter som ledningsgruppens visionsanalys utmynnar i, styr det proaktiva utvecklingsarbetet.

 

Sätt den strategiska agendan i system:
färdig mall att ladda ner

Med små, enkla medel går det att öka ledningsgruppens effektivitet. När du och dina kollegor bestämmer er för att börja tillämpa de tre aspekterna, kan ni välja att addera ett färdigt system för att planera era möten under året.

Strategisk agenda ? ladda ner mallen (Excel)

Den färdiga mallen gör det lättare för din ledningsgrupp att få överblick över hela årets dagordningar och beslut. Varje möte får sin egen flik som är uppdelad i agenda och minnesanteckningar. Beslut och uppföljning flyttas till det möte då beslutet ska följas upp. Genom att systematisera ert arbete kring den strategiska agendan, lägger ni grunden för ett effektivt ledningsarbete.