ledningsgruppsutveckling-obekväma-beslut

Obekväma beslut blir sällan genomförda.

? Jag håller inte med! Du kanske inte säger det rakt ut, men tanken finns där. Som medlem i en ledningsgrupp ställs du då och då inför beslut som känns svåra att omsätta i praktiken. Faktum är att de flesta av besluten aldrig verkställs. Resultatet blir en ledningsgrupp som jobbar på halvfart. 

Utifrån min erfarenhet som ledningskonsult de senaste trettio åren, vill jag påstå att närmare åttio procent av besluten som tas i en ledningsgrupp genomförs i begränsad utsträckning, eller inte alls. För att få bukt på problemet behöver ledningsgruppen och dess individer förändra sitt förhållningssätt.

Se helheten

Det första är att förstå sammanhanget. Ledningsgruppen är det enda forumet i en organisation som har legitim rätt att fatta och genomföra beslut om förändrad verksamhetsinriktning. Det ger individerna i ledningsgruppen makt men också ett stort ansvar att se till hela organisationens bästa, inte bara till den egna enheten.

Kom överens

När ledningsgruppen vill föra in organisationen på en ny bana gäller det att alla är med på tåget. I en situation där några är tveksamma byggs ett psykologiskt motstånd upp mot att verkställa de nya direktiven i de egna underorganisationerna. Det är en grogrund för konflikter.

Men hur går det att skapa enighet kring besluten? Nyckeln är tillit. För att komma överens är det avgörande att åsikter får komma fram och tvivel ventileras. Det förutsätter en prestigelös, trygg atmosfär där det är okej att säga ifrån. Genom att stärka tilliten i gruppen, stärks också förankringen av besluten.

Verkställ i befintlig organisation

Ledningsgruppens medlemmar är ofta chefer i underorganisationer, så när ett beslut fattas ska de se till att innehållet verkställs i organisationens olika enheter. En viktig aspekt i genomförandefasen är att använda sig av den organisation som finns tillgänglig. Tillfälliga strukturer för verkställande ger i regel sämre resultat. Om det finns brister i den nuvarande organisationen är det läge att förbättra den, istället för att uppfinna en ny.

En ledningsgrupp med handlingskraft skapar resultat för hela organisationen

De olika aspekterna som har presenterats i det här månadsbrevet är alla viktiga komponenter för att öka ledningsgruppens prestation. Ledningsgruppens förmåga att ta ansvar för helheten, att stå för besluten och se till att de verkställs ute på avdelningarna ger organisationen rätt förutsättningar för att snabbt anamma förändring och möta marknadens förväntningar.

För att komma igång med utvecklingsarbetet är det värdefullt med hjälp utifrån för att vidga perspektiven. En ledningskonsult kan till exempel jobba med gruppdynamiken för att bygga förtroendet i gruppen och samtidigt stötta gruppmedlemmarnas ansvarstagande genom individuell handledning. Centralt är också att utveckla den högste chefens förmåga att stötta individerna över tid. Målet med utvecklingen är att ni som grupp ska uppnå höga resultat på egen hand.