7 oumbärliga strategier för effektivare grupper

Ingen människa är en ö

En person kan uträtta mycket, men en grupp av människor kan nå hur långt som helst under rätt förutsättningar. Statyerna på Påskön som jag nyligen besökte är ett tydligt exempel på ett produktivt samarbete. För att en grupp ska bli effektiv krävs att man vet i vilken fas gruppen är och att man arbetar systematiskt för att nå den produktiva fasen.

Här är min tolkning av grupputvecklingsmodellen FIRO* och sju oumbärliga strategier för att snabbt bli samspelta och effektiva som grupp.

Tillhöra gruppen eller inte?
I denna fas befinner sig hela gruppen när en eller flera gruppmedlemmar är nya. Alla agerar artigt, avvaktande och försiktigt. Fokus är på att lära känna varandra. Vill och får den nye gruppmedlemmen tillhöra gruppen? Gruppen fungerar i bästa fall på omkring 50% av sin kapacitet.

Rollsökningsfasen
När alla känner varandra på ytan är det dags att etablera roller. Hur mycket inflytande och bestämmanderätt har varje enskild gruppmedlem i förhållande till de andra? Artigheternas tid är över och stämningen är ofta turbulent och konfliktfylld. Rollsökandet stjäl mycket energi och gruppen utnyttjar bara cirka 20-25% av sin potential.

Produktionsfasen
När rollerna är etablerade kan gruppen släppa prestigen och börja arbeta som ett team. Man lär känna varandra på djupet och utvecklar nära relationer. Här uppnår gruppen sin fulla potential, med upp till 100% produktivitet och gott samarbete.

Förändring medför tillbakagång Varje stor förändring i arbetsgruppen medför en tillbakagång i utvecklingen till Rollsökningsfasen eller Tillhörafasen. Utlösande faktorer kan vara en ny gruppmedlem, nya arbetsuppgifter eller en ny organisation. Det gäller att arbeta medvetet och systematiskt för att snabbt komma till produktionsfasen.

7 oumbärliga strategier för att bli en produktiv grupp:

  • Avsätt tid för att lära känna varandra
  • Definiera roller tydligt och långsiktigt
  • Fastställ rutiner för att snabbt fasa in/fasa ut personer
  • Skapa tydliga kommunikationsvägar och -rutiner
  • Ge utrymme för nya personer att ta plats och peppa dem när de gör misstag
  • Ge övervägande positiv feedback. Grupper som fokuserar på det negativa är mindre produktiva.
  • Anpassa ledarskapet efter gruppens behov: ge tydliga direktiv i Tillhörafasen, definiera roller och låt gruppen lösa problemen i Rollsökningsfasen, och uppmuntra självständighet i Produktionsfasen.

* FIRO = Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Modell framtagen av Will Schutz och utvecklad av Susan Wheelan.