Höj energinivån i ledningsgruppen

Frigör deltagarnas energi så blir ledningsgruppens arbete både roligare och mer effektivt.

Ledningsgruppen verkar under höga krav och förväntningar. Dess beslut återspeglas i organisationens resultat. Därför är ledningsgruppens samspel så viktigt.

Chefen skapar förutsättningarna

Den som har makten att skapa förutsättningar för ett ökat samspel är chefen. Eftersom ledningsgruppen inte träffas lika ofta som en operativ arbetsgrupp kan deltagarna behöva mer hjälp för att bli sammansvetsade och nå sin mest effektiva fas som grupp. Chefen är den som kan välja att skapa utrymme för glädje, energi och kreativitet.

Sex stycken energihöjare

Här är sex metoder som chefen kan använda för att höja energin och därmed öka samarbetet, kommunikationen och tilliten i ledningsgruppen.

1) Visualisera förändringar i verksamheten

Ledningsgruppen är motorn bakom alla övergripande organisationsförändringar. Jeanne Liedtkas och Tim Ogilvies beskriver i sin bok, Designing for Growth, hur ledningen kan få kraft att ta sig an de stora frågorna och genomföra de svåra besluten genom att visualisera den upplevelse man vill skapa för berörda intressenter. Upplevelsen blir ett verktyg för att utforma och utvärdera hur olika scenarier skulle fungera i praktiken.

2) Bejaka spontana skratt när de kommer

Skratt är förlösande. Att bejaka skratt i gruppen lägger grunden för tillit mellan deltagarna. Det sätter tonen för att det är accepterat att ha roligt och göra bort sig i gruppen. Som chef handlar det om att vara lyhörd när en deltagare är på väg att berätta en historia. Istället för att jäkta vidare till nästa punkt på agendan, bör chefen skapa utrymme för deltagarna att uttrycka sig.

3) Växla mellan att tänka fritt och fokuserat

Ledningsgrupper skulle vinna mycket på att metodiskt växla mellan att tänka fritt och fokuserat. Många gånger går ledningsgruppen för snabbt från problem till lösning och missar den undersökande fasen. En kreativ process kräver att ledningsgruppen stannar upp och belyser frågan ur olika aspekter innan man fokuserar på att hitta en lösning.

4) Dra nytta av kraften i bilden

Färg och form frigör dolda krafter i ledningsgruppen. När jag arbetar med ledningsgrupper märker jag hur energikurvan succesivt stiger ju längre vi kommer in i visionsarbetet. Grafisk visualisering är en sedan länge beprövad metod där ledningsteamet gemensamt och snabbt skapar bilder i utmanande situationer och ser hur de kan komma vidare.

När vi når stadiet där deltagarna börjar beskriva sina inre framtidsbilder tar energin fart. När vi gemensamt arbetar fram bilden blir deltagarnas olikheter tydliga. Bilden blir föremål för diskussion ? både om innehållet och färgvalen. Det unika med bilden är att den har förmågan att synliggöra det som gruppen normalt sett inte pratar om.

5) Använd olika och annorlunda arbetsformer

Stå, gå, rita. Våga lämna styrelsebordet och växla mellan olika och annorlunda arbetsformer. Beroende på vilken fas i arbetet ledningsgruppen befinner sig i, finns det olika arbetsformer att tillämpa. Sittningen runt styrelsebordet passar de formella delarna av ett möte, men när det kommer till kreativ problemlösning blir den ett hinder för gruppdynamiken.

Läs mer om vilka arbetsformer som passar planerings-, berednings, diskussions och beslutsfasen.

6) Efterfråga olikheter i gruppen

Olika uppfattningar är nödvändiga för att gruppen ska nå fram till bra idéer och lösningar. Som chef räcker det inte att bara acceptera deltagarnas olikheter. Chefen har ansvar för att låta varje deltagare beskriva sin bild av frågan fullt ut. För att verkligen främja den kreativa processen bör chefen aktivt efterfråga gruppens olikheter.

Vill du ha fler tips?

Välkommen att kontakta mig på ulric@ulricrudebeck.com eller 070 552 95 66.